Κώδικας δεοντολογίας 

 

Στόχος μας στην OLONEA® αποτελεί η δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, όπου θα κυριαρχεί ο σεβασμός απέναντι σε όλους. 

Κώδικας Δεοντολογίας 

 

Από την αρχή της λειτουργίας της, η OLONEA, στηρίχθηκε σε θεμελιώδεις πεποιθήσεις και αρχές, οι οποίες αποτελούν πυλώνες της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της.

 

Αυτό το Πλαίσιο Δεοντολογίας ορίζει τις ευθύνες μας απέναντι σε όλους, όσους επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Η δέσμευση σε αυτές τις αρχές, επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση με τη συμπεριφορά όλων μας και είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της πορείας μας.

 

Η Διοίκηση θεωρεί ευθύνη της την ενημέρωση όλων των συνεργατών της προκειμένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας, υπευθυνότητας, διαφάνειας και αποδεκτής επαγγελματικής συμπεριφοράς. Όλα τα μέλη της Διοίκησης, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες οφείλουν να κατανοούν και να προασπίζονται το Πλαίσιο Δεοντολογίας της Εταιρίας.

 

  1. Εργασιακές Σχέσεις

Οι σχέσεις ανάμεσα στην εταιρεία και τους εργαζόμενους στηρίζονται στην κοινή αντίληψη για άρρηκτη σύνδεση μεταξύ των μερών και ανάπτυξη εμπιστοσύνης και πνεύματος συνεργασίας με ισχυρές βάσεις την ειλικρίνεια, τον σεβασμό και την ανοιχτή επικοινωνία.

 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να αποφεύγουν δραστηριότητες που αντιβαίνουν στα συμφέροντα, την ομαλή λειτουργία και πρόοδο της εταιρείας, την εκθέτουν στον ανταγωνισμό ή πλήττουν τη δημόσια εικόνα της.

 

Εντός της εταιρείας απαγορεύεται η παιδική εργασία, η αδήλωτη και καταναγκαστική εργασία, η εργασία υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών και η χρήση ή διακίνησή τους στον εργασιακό χώρο, σε εργασιακά οχήματα ή εργασιακά ταξίδια.

 

Η προστασία των εταιρικών πληροφοριών (τεχνογνωσία, επιχειρηματικά πλάνα, πελατολόγιο, πρακτικές παραγωγής, εμπορικές πολιτικές, χρηματοοικονομικά στοιχεία) και των εργασιακών συμβάσεων αποτελεί υποχρέωση κάθε εργαζομένου. Η μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον της εταιρείας επιτρέπεται μόνο για την ομαλή διεξαγωγή συγκεκριμένης εργασίας που ζητήθηκε από την ίδια την εταιρεία.

 

Υποχρέωση κάθε εργαζομένου αποτελεί ο σεβασμός και προστασία κάθε περιουσιακού στοιχείου και πόρου της εταιρείας, υλικού ή άυλου, συμπεριλαμβανομένης και της φήμης της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να υπερασπίζονται την εταιρία και τη φήμη της και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή δηλώσεις που την βλάπτουν. 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους συναδέλφους και συνεργάτες οι εργαζόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν ευγένεια, να είναι ενδεδυμένοι ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας τους, να εφαρμόζουν κοινούς κανόνες προσωπικής φροντίδας και υγιεινής.

 

Ο εργαζόμενος έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, από τον Κανονισμό εργασίας και της ατομικής σύμβασης εργασίας του με την εταιρεία, από αποφάσεις που πήρε νομίμως μονομερώς η εταιρεία στο πλαίσιο του διευθυντικού της δικαιώματος και γνωστοποίησε στους εργαζομένους. Έχει επίσης δικαίωμα:

  • Ακρόασης από τον άμεσο προϊστάμενο του
  • Υποβολής γραπτών παραπόνων ή αναφορών στα οποία η εταιρεία υποχρεούται να του παρέχει απάντηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

Ο εργαζόμενος που θα υποβάλει αίτημα, παράπονο ή ανησυχία για οποιοδήποτε ζήτημα δεν πρόκειται να υποστεί αρνητικές συνέπειες λόγω αυτής της ενέργειας ή να εκτεθεί σε άλλα μέλη της εταιρίας, παρά μόνο αν οι αναφερόμενες αιτιάσεις είναι σκόπιμα ψευδείς.

 

2.Πολιτική διακρίσεων

Έχοντας σαν αξία την ίση και δίκαιη μεταχείριση, την αμεροληψία και τον σεβασμό προς όλους, απαγορεύεται κάθε μορφή διάκρισης στην εργασία (μισθολογική ή ιεραρχική), στην εκπαίδευση και στους εν γένει όρους απασχόλησης λόγω φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, υγείας, οικογενειακής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών πεποιθήσεων ή οτιδήποτε άλλου, τα οποία θα μπορούσαν να θίξουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να αποτελέσουν αντικείμενο στοχοποίησης και διχασμού. Η κατανόηση της διαφορετικότητας διευκολύνει την επαφή με όλες τις ομάδες καταναλωτών και εργατικού δυναμικού και παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης νέων γνώσεων και εμπειριών.

Στην ΟLONEA δεν είναι αποδεκτές πράξεις φυλετικής, σεξουαλικής, σωματικής ή ψυχολογικής παρενόχλησης και εκφοβισμού.

Στην OLONEA τηρείται ουδετερότητα σχετικά με θρησκευτικές δοξασίες και εορτασμούς, σεβόμενοι το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε εργαζόμενου στην ανεξιθρησκεία.

Όλα τα μέλη της OLONEA έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε πολιτικές, θρησκευτικές, και όποιας άλλης μορφής εκδηλώσεις, επιθυμούν χωρίς να χρησιμοποιούν το όνομα ή τους πόρους της εταιρίας.

 

Η Διοίκηση