Πολιτική Απόρρητου και Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της εταιρείας OLONEA E.E.

 

H ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία OLONEA E.E που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ποπλίου, αριθμ.6Α, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, με την παρούσα ενότητα, επιθυμεί να ενημερώσει τους χρήστες /επισκέπτες του ιστότοπου www.olonea.gr, τόσο για την προσωπική της δέσμευση όσο και για αυτή των συνεργαζόμενων με αυτή εταιριών, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους καθώς και για το είδος των δεδομένων που ενδέχεται να συγκεντρώνει και τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί.

Η εταιρεία OLONEA (εφεξής ονομαζόμενη ως η «Εταιρία»), σεβόμενη απολύτως την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τα Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και την κατάλληλη τεχνολογία, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγίστη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν εφαρμογή:

Ο όρος «υπεύθυνος επεξεργασίας» αφορά το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλο φορέα που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» αφορά κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων» εδώ και χρήστης)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ο όρος «δεδομένα ειδικών κατηγοριών» ή «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αφορά κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

Ο όρος «επεξεργασία» αφορά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

Ο όρος «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων αφορά κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι επισκέψεις στον ιστοχώρο www.olonea.gr δεν συνεπάγονται αυτόματη καταχώρηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές ή ταυτοποιήσιμες, οι οποίες δύνανται να συλλεχθούν και να τηρηθούν στον ιστοχώρο www.olonea.g (για παράδειγμα, ο τύπος του φυλλομετρητή Διαδικτύου του Χρήστη, το λειτουργικό σύστημα του Χρήστη για την πρόσβαση σε ιστοσελίδες του ιστοχώρου www.olonea.gr), με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, όπως την εμπειρία πλοήγησης και διαχείρισης του ιστοχώρου www.olonea.gr. Περαιτέρω, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) και το όνομα χώρου σας (domain name). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Εντούτοις, προκειμένου να κάνετε χρήση Υπηρεσιών του ιστοχώρου μας, να παραγγείλετε προϊόντα και να απολαύσετε τις υπηρεσίες μας θα σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον επιθυμείτε τιμολόγιο για την αγορά προϊόντων μας θα σας ζητηθεί ακόμη η επωνυμία της επιχείρησής σας, το επάγγελμα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία υπάγεστε.

Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών και την προστασία των πληροφοριακών μας συστημάτων . Οι τεχνικές, διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες σχεδιάζονται και αναθεωρούνται για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι εγγυημένα ως ασφαλή.

 • Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για τον κάθε χρήστη όταν κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (και γενικώς των εμπορικών ιστοσελίδων της εταιρίας) διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: (α) πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος ο χρήστης, (β) πληροφορίες που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους και (γ) πληροφορίες που συλλέγονται από λοιπές πηγές. Ενδέχεται να συνδυάζονται οι τρόποι με τους οποίους συλλέγονται οι διάφορες πληροφορίες. Ειδικότερα, η Εταιρία συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας κάποια ή όλα τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα των χρηστών: όνομα, επώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλικία, φύλο, όπως αυτά καταχωρούνται στην ιστοσελίδα από τους ίδιους για την αξιοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της.
 • Μπορούν να αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ενδεικτικά τα ακόλουθα δεδομένα των χρηστών: (α) Πληροφορίες για τον λογαριασμό τους, όπως το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης (ή κάθε άλλο στοιχείο που τον ταυτοποιεί) που χρησιμοποιεί για πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή για χρήση των υπηρεσιών της (β) πληροφορίες προφίλ, μεταξύ των οποίων για τις προτιμώμενες υπηρεσίες και προϊόντα ή για τις ώρες επίσκεψης ή για τη συχνότητα χρήσης της ιστοσελίδας ή τις ενότητες που επισκέπτεται ή τα προϊόντα που προτιμά ο χρήστης (γ) λοιπές προσωπικές πληροφορίες που ο χρήστης επιλέγει ελεύθερα να παρέχει κατά την αλληλεπίδραση ή/και επικοινωνία μαζί μας.
 • Ο Ιστότοπος www.olonea.gr μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είτε σας ταυτοποιούν άμεσα είτε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για να σας ταυτοποιήσουν.

Παράδειγμα προσωπικού δεδομένου που δεν σας ταυτοποιεί άμεσα αλλά σε συνδυασμό με άλλα αναγνωριστικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας, είναι η διεύθυνση του πρωτοκόλλου διαδικτυακής επικοινωνίας (Internet Protocol Address – IP Address) της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο μας www.olonea.gr.

Υπάρχουν ενότητες στον Ιστότοπο www.olonea.gr όπου είναι αναγκαία η υποβολή κάποιων στοιχείων προκειμένου να μπορείτε να κάνετε χρήση κάποιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό μέσω του Ιστότοπου www.olonea.gr μπορεί να συλλεχθούν τα κάτωθι δεδομένα:

Στοιχεία επικοινωνίας: Περιλαμβάνονται δεδομένα που μας παραχωρείτε οικειοθελώς, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και άλλες συναφείς πληροφορίες. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Μπορείτε πάντα να αρνηθείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, αλλά τότε ίσως να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε κάποιες πληροφορίες, ενημερώσεις ή υπηρεσίες.

Επιπλέον πληροφορίες: Κάποιες ενότητες του Ιστότοπου www.olonea.gr σας επιτρέπουν να μοιραστείτε επιπλέον πληροφορίες μαζί μας.

Για παράδειγμα μπορείτε να εγγραφείτε σε λίστες ομαδικής ταχυδρόμησης για να λαμβάνετε newsletter. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρείχατε για να σας στείλουμε πληροφορίες που ζητήσατε, για να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας, για να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο www.olonea.gr ή και για άλλες ενέργειες απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αίτημά σας.

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: Αφορά σε πληροφορίες (πχ ιατρικού περιεχομένου, φαρμακευτικές αγωγές ή νοσήματα) που μας προωθείτε προκειμένου να ενημερωθείτε για τα σκευάσματά μας.

Χρήση του Ιστότοπου: Χρησιμοποιούμε τις σχετικές με τη χρήση του ιστότοπου πληροφορίες για να οργανώσουμε και να ασφαλίσουμε τον ιστότοπο, τα συστήματα του δικτύου μας και άλλα περιουσιακά μας στοιχεία. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την IP (Internet Protocol) διεύθυνση της συσκευής σας, την ημερομηνία και ώρα της παραμονής σας στον ιστότοπο, τη γεωγραφική σας τοποθεσία, το πως πλοηγηθήκατε στον Ιστότοπο και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από web logs, cookies ή με άλλους τρόπους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα αλλά που παραπέμπουν στη συσκευή σας. Είναι πιθανό η IP διεύθυνση σας ή ένα cookie που χρησιμοποιούμε, να περιέχει πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα. Το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις άλλες σχετικές τεχνολογίες, περιγράφεται κατωτέρω με περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα για νόμιμους επιχειρηματικούς μας σκοπούς.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας, που πηγάζουν από το εφαρμοστέο νομικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είναι η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ή για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας, καθώς και βάσει της εταιρικής πολιτικής περί τήρησης αρχείων ή για τη διαχείριση του Ιστότοπου πάντοτε εντός των νόμιμων συμφερόντων της εταιρείας μας.

 • Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έρχονται στην κατοχή μας σύμφωνα με τα παραπάνω και κυρίως από εσάς τους ίδιους, κατά την ελεύθερη κρίση και επιλογή σας και εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή άδεια και συγκατάθεση σας, μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, ήτοι αποκλειστικά για την αποστολή ενημερωτικών newsletters με όλα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα νέα, τις προσφορές, τους διαγωνισμούς και εν γένει τις προωθητικές ενέργειες της OLONEA και μόνο στα πλαίσια της εμπορικής επικοινωνίας μας μαζί σας, διαφυλάσσοντας τον προσωπικό χαρακτήρα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 περί Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Ειδικότερα, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για: (α) να πλοηγηθείτε και να κάνετε χρήση των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας, (β) να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας, (γ) να εκτελέσουμε παραγγελίες που υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας μας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αγορά σας αλλά και για τις λογιστικές, ελεγκτικές και εσωτερικές μας λειτουργίες στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, (δ) να βελτιώσουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα (καλύτερη κατανόηση καταναλωτών, παρουσίαση προϊόντων, ανάπτυξη νέων), τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειες μας, (ε) να αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα σχετικά με νέα, προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας μέσω email (newsletters).
 • Τα στοιχεία του κάθε χρήστη τα χειριζόμαστε με σεβασμό, δεν μεταβιβάζονται, δεν παραχωρούνται και γενικώς δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) για κανένα λόγο (εξαιρουμένων των σχετικών διατάξεων προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις), ή εάν υποχρεωθούμε δυνάμει δικαστικής απόφασης ή δεσμευτικής νομικά πράξης άλλης αρμόδιας αρχής. Δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, μέσω ενοικίασης ή ανταλλαγής με τρίτους. Τα δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη ενημέρωσης και επικοινωνίας και οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα, καθώς και για τη συμμόρφωση μας σχετικά με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ανάλογα με την επικοινωνία και τις ανάγκες του χρήστη, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα με συγκεκριμένες κατηγορίες τρίτων προσώπων, ήτοι (α) προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, όπως πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, επεξεργαστές πληρωμών και πάροχοι πρόληψης απάτης, ταχυδρομείο και υπηρεσίες courier), (β) ελεγκτές και επαγγελματίες σύμβουλοι όπως τράπεζες, δικηγόροι και λογιστές, (γ) κυβέρνηση, ρυθμιστικές αρχές και εκπρόσωποι του νόμου.
 • Τονίζεται ότι βάσει νόμου (κανόνων δημοσίας τάξεως), ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες του χρήστη. Ειδικότερα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός του να ενημερωθεί για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά δεδομένα του υφίστανται επεξεργασία και να λάβει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτήν (και να λάβει αντίγραφο των δεδομένων του). Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων του που είναι ελλιπή ή ανακριβή. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχει το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα απαγόρευσης ή περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων (να αιτηθεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του σε μια κοινή μορφή αρχείων, για παράδειγμα .csv) και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας (πχ αν ο χρήστης αντιτίθεται στην επεξεργασία των δεδομένων του για διαφημιστικούς σκοπούς), το δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση προφίλ (διαφάνεια σχετικά με τα προφίλ των χρηστών). Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά για τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης τους.
 • Ο χρήστης δεν χρειάζεται να πληρώσει για να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα ή για να εξασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του, ωστόσο διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια λογική τιμή και τα έξοδα, αν το αίτημά του είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό ή εναλλακτικά, διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης του αιτήματος, υπό αυτές τις συνθήκες. Τονίζεται ότι ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Ίσως να χρειαστεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του χρήστη και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά του να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του ή να εξασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του. Αυτό είναι ένα μέτρο ασφάλειας για την εξασφάλιση πως τα προσωπικά του δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε κάποιους που δεν έχουν δικαίωμα να τα λάβουν. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί του για να ζητήσουμε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το αίτημά του, ώστε να επισπευστεί η διαδικασία, ωστόσο προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, και σίγουρα εντός των νόμιμων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον κρίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
 • Η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους. Ενδέχεται επίσης οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα, όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.
 • Πέραν των ανωτέρω, η επίσκεψη και περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη, χωρίς να απαιτείται η παροχή οποιασδήποτε ατομικής πληροφορίας ή προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ότι οι εμπορικές ιστοσελίδες της εταιρίας δεν απευθύνονται σε ανηλίκους και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας στοιχεία που αφορούν ανηλίκους.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ – NEWSLETTERS

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να εγγραφεί στις λίστες (mailing lists) για την παραλαβή των Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) της εταιρείας μας, αφού πρώτα δώσει τα στοιχεία που θα του ζητηθούν στην αντίστοιχη φόρμα, το περιεχόμενο της οποίας προστατεύεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί να διαγραφεί από τις αντίστοιχες λίστες.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Η εταιρεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα αλλά και στους παρόντες όρους, κυρίως λόγω εναρμόνισής τους με νέες διατάξεις, αλλά και βελτίωσής τους. Κάθε σχετική τροποποίηση θα ενσωματώνεται στο παρόν νομικό σημείωμα και τεκμαίρεται ότι ο χρήστης έχει λάβει γνώση και την αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Θέλουμε, λοιπόν, να επιστήσουμε την προσοχή στον χρήστη, προκειμένου να λαμβάνει γνώση, κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας, της τελευταίας έκδοσης των παρόντων όρων, γι’ αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα τακτικά ώστε να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση της πολιτικής.

 

COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Web beacon: Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι γνωστή ως web beacons και επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών δραστηριότητας στο διαδίκτυο (web log). To web beacon είναι ένα ελάχιστου μεγέθους γραφιστικό αρχείο που περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδα ή σε ηλεκτρονικό μήνυμα και είναι σχεδιασμένο να βοηθά την καταγραφή των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε ή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε. Οι πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας κατά την επίσκεψη κάποιου ιστότοπού μας συγκεντρώνονται από τον υπολογιστή (ονομάζεται webserver) που φιλοξενεί τον ιστότοπό μας.

Σε κάποιες από τις ιστοσελίδες μας ή σε κάποια από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας στέλνουμε, ενδεχομένως να γίνεται χρήση της τεχνολογίας που είναι γνωστή ως web beacon (άλλες ονομασίες της ίδιας τεχνολογίας είναι: “action tag” ή “clear GIF technology”). Μπορεί να κάνουμε χρήση της τεχνολογίας των web beacons σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τα μηνύματα που στέλνουμε ανοίγονται ή διαβάζονται. Η τεχνολογία των web beacons βοηθά επίσης την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των ιστότοπων, μέσω της μέτρησης του αριθμού των επισκεπτών ή της μέτρησης των επισκεπτών που κάνουν κλικ σε σημαντικά στοιχεία του ιστότοπου.

Cookies: O Ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι γνωστή ως “cookies”. Το cookie είναι ένα μικρό πληροφοριακό αρχείο (text file) που ο ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, εκεί που φυλάσσονται τα αρχεία του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για να μπαίνετε στο διαδίκτυο (browser). Το cookie σας απαλλάσσει από τον κόπο να επανεισάγετε κάποιες πληροφορίες σε ορισμένα πεδία εγγραφής, όταν επισκέπτεστε ξανά έναν ιστότοπο, επειδή βοηθά τον ιστότοπο να «θυμάται» τις πληροφορίες που είχατε αρχικά εισάγει. Το cookie επίσης βοηθά στην αποστολή εξατομικευμένου περιεχομένου προς εσάς και καταγράφει το πως χρησιμοποιείτε τις ενότητες του Ιστότοπου.

Tα cookies μπορεί να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας τόσο από εμάς όσο και από τρίτους με τους οποίους έχουμε σχέση, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες web analytics και υπηρεσίες network advertising. Στους περισσότερους browsers, μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις ώστε να διαγράφονται τα cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρονται όλα τα cookies ή να λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα πριν την εγκατάσταση ενός cookie. Παρακαλούμε ελέγξτε τις οδηγίες του browser σας για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες. Αν απορρίψετε τα cookies, η λειτουργικότητα του Ιστότοπου μπορεί να περιορισθεί και ενδεχομένως να μην μπορείτε να απολάβετε τα πλεονεκτήματα των ποικίλων χαρακτηριστικών του Ιστότοπου.

 

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics: Επίσης, χρησιμοποιούμε το Google Analytics (GA) για να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Το Google Analytics καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων, όπως αναφέρουμε και πιο κάτω.

Επίσης, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να αναλύουμε τη δική σας συμπεριφορά χρήσης στην ιστοσελίδα μας για να σας παράσχουμε προσωποποιημένη ενημέρωση. Η αξιολόγηση της συμπεριφοράς χρήσης περιλαμβάνει ειδικότερα τους τομείς της ιστοσελίδας στους οποίους παραμείνατε και τους συνδέσμους που ενεργοποιήσατε (π.χ. καλάθι αγορών). Με τα στοιχεία αυτά δημιουργούμε προφίλ χρήσης που ταξινομούνται κατά πρόσωπο ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου η διαφημιστική προσφορά, ειδικότερα με τη μορφή ενημερωτικού δελτίου, διαφημιστικών μηνυμάτων στην ιστοσελίδα και έντυπης διαφήμισης, να προσαρμοστεί καλύτερα στα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και να βελτιωθούν οι διαδικτυακές προσφορές μας.

 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι οι εξής :

 • Η συναίνεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 6 παρ 1α του Γενικού Κανονσιμού 2016/679/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων), π.χ. όταν μας δίνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών.
 • Η εκτέλεση σύμβασης στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα πριν από την σύναψη της σύμβασης κατά την διαδικασία διαπραγμάτευσης (άρθρο 6 παρ1β του Γενικού Κανονσιμού 2016/679/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων).
 • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας όπως αυτή προκύπτει από το Ευρωπαϊκό ή Εθνικό Δίκαιο. π.χ. για να τηρήσουμε τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας φορολογικές ή ασφαλιστικές διατάξεις (άρθρο 6 παρ 1γ του Γενικού Κανονσιμού 2016/679/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων).
 • H επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία μας, εφόσον έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 6 παρ 1στ του Γενικού Κανονσιμού 2016/679/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων). Ειδικότερα, το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας είναι τα επιχειρηματικά της συμφέροντα, η προστασία των εγκαταστάσεών της, η φύλαξη των περιουσιακών της αγαθών (υλικών και άυλων), η ασφάλεια των εργαζομένων, ο έλεγχος και αποκλεισμός πρόσβασης στις εγκαταστάσεις προσώπων άσχετων προς τις εργασίες της. Ειδικά ως προς τους σκοπούς ασφάλειας, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απολύτως αναγκαία και δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλο ηπιότερο μέσο.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο διάστημα ανάλογα το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην Εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστοχώρου ή με άλλους τρόπους θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και σχετικές ενημερώσεις κατά τα ανωτέρω, μπορείτε δε, να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης με το www.olonea.gr εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα πέντε έτη από την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης. Ο χρόνος που τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία μας εξαρτάται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Ιστότοπος www.olonea.gr δεν απευθύνεται ούτε έχει σχεδιαστεί για χρήση από ανήλικα άτομα. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε ανήλικο άτομο. Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα άνω των 18 ετών.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δε διαβιβάζονται , ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση διαβίβασής τους προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ισχύουν οι κανόνες και προϋποθέσεις που θεσπίζονται στον Κανονισμό για τις διαβιβάσεις, βάσει απόφασης επάρκειας (άρθρο 45 του Γενικού Κανονσιμού 2016/679/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ), τις διαβιβάσεις που υπόκεινται σε κατάλληλες εγγυήσεις (άρθρο 46 του Γενικού Κανονσιμού 2016/679/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων) ή τις κατά παρέκκλιση διαβιβάσεις για ειδικές καταστάσεις (άρθρο 49 του Γενικού Κανονσιμού 2016/679/ΕΚ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων).

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης ή οποιασδήποτε αξίωσης σχετικά με τον παρόντα δικτυακό τόπο, θα ισχύει το ελληνικό δίκαιο, ανεξαρτήτως του είδους της διαφοράς..

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών, των οποίων την αποκλειστική δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

Παρά τα ανωτέρω, η OLONEA διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου παραβίασης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής.

Η Εταιρεία έχει λάβει εύλογες προφυλάξεις για να εξασφαλίσει τις προσωπικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω της διαδικτυακής κοινότητας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600
Φαξ: +30 210 6475628
E-mail:

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Τυχόν αλλαγές θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (IP Internet protocol)

Κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο internet αποκτά για το χρονικό διάστημα της σύνδεσής του μια διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (Δ.Δ.Π.)

Η Δ.Δ.Π. μαρτυρεί τον παροχέα μέσω του οποίου έχει συνδεθεί ο χρήστης στο διαδίκτυο και την προσωρινή ταυτότητα που έχει δοθεί στον υπολογιστή του για τη σύνδεσή του αυτή και όσο αυτή διαρκεί.

Όταν ο χρήστης επισκέπτεται τη διαδικτυακή παρουσίασή μας, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές καταγράφουν την σχετική Δ.Δ.Π. Οι Δ.Δ.Π. δεν αποκαλύπτουν αναγνωρίσιμα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από την εταιρία μας για στατιστικούς λόγους που αφορούν στην επισκεψιμότητα στη δικτυακή παρουσίασή μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – PRIVACY STATEMENT

Δίδεται η ευκαιρία για την εισαγωγή των προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων (διευθύνσεις e-mail, ονόματα, διευθύνσεις) σε αυτή την ιστοσελίδα. Η παράδοση των εν λόγω πληροφοριών από το χρήστη γίνεται σε εθελοντική βάση. Η χρήση όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται – αν και εφόσον είναι τεχνικά δυνατό και εύλογο – χωρίς καμία απαίτηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ανώνυμα στοιχεία ή ένα ψευδώνυμο. (Αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη εθελοντικά για πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο – υπηρεσίες της ιστοσελίδας.)

Η χρήση των δημοσιευμένων επαφών επικοινωνίας, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ, καθώς και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω τρίτων για τη διαβίβασή τους δεν επιτρέπεται. Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα για τη λήψη νομικών μέτρων κατά της αποστολής των αποκαλούμενων μηνυμάτων spam κατά παράβαση της παρούσας απαγόρευσης.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – HYPERLINKS

Οι σύνδεσμοι έχουν επιλεγεί και δημοσιευθεί μετά από προσεκτική έρευνα. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία επιρροή επί του περιεχομένου, την επικαιρότητά τους, την ακρίβεια, την ποιότητα και τη σχεδίασή τους. Επισημαίνουμε πως δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που συνδέονται σε αυτόν τον τομέα και δεν υιοθετούμε κατ’ ανάγκη το περιεχόμενό τους. Δεν φέρουμε καμία επίσης ευθύνη για υλική ή άυλη ζημία μέσω της χρήσης ή της μη χρήσης από το περιεχόμενο, την επικαιρότητα, την ορθότητα, την ποιότητα και το σχεδιασμό των δεσμών.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι σελίδες μας περιέχουν πληροφορίες που θα ενημερώνονται τακτικά και προσεκτικά. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την ποιότητα και την πληρότητα αυτών. Δεν φέρουμε καμία επίσης ευθύνη για υλική ή άυλη ζημία μέσω της χρήσης ή της μη χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται. Όλες οι πληροφορίες είναι μη δεσμευτικές και χωρίς υποχρέωση. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής, συμπλήρωσης, διαγραφής ή διακοπής τμημάτων ή του συνόλου των πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση.

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο κατάλογος προϊόντων είναι καθαρά συμβουλευτικός και δεν προορίζεται για να προσφέρει ιατρικές συμβουλές ούτε διάγνωση ή θεραπεία σε παθήσεις. Αν είστε έγκυος ή σκοπεύετε να μείνετε, αν θηλάζετε ή αν παίρνετε φάρμακα σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον κλινικό διατροφολόγο σας ( ειδικά πριν την λήψη βοτάνων).

Επίσης, αν πάσχετε από οποιαδήποτε πάθηση συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον κλινικό διατροφολόγο σας.